66650597_2248794785237236_4022230829685014528_n_edited_edited.jpg
 
 

Ffilm gan Sion Bryn Evans /

Film by Sion Bryn Evans

Ffilm gan Sïan Angharad

Film by Sïan Angharad

 
66433826_1362907687216855_40601488196087

"Creativity is contagious, pass it on"

Albert Einstein

 
Gradient

ARDDANGOSFA
ORIEL MÔN 

EXHIBITION

Dwi wedi cyffroi yn lan o gael arddangosfa unigol yn Oriel Môn. Diolch i bawb a ddaeth i'r agoriad ar y 7.3.20, mi oedd yn ddiwrnod bythgofiadwy. Mi fydd yr arddangosfa yn parhau pan fydd Oriel Môn yn ail agor.

 

Ers i mi raddio yn 2013 o Goleg Celf Wimledon (UAL) a chael hyder yn fy ngwaith Celf, mae arddangos yn Oriel Môn wedi bod yn freuddwyd ac yn nod i mi anelu tuag ato. Roeddwn i wedi cyffroi yn lân pan gefais y gwahoddiad i arddangos yno. Rwyn edrych ymlaen yn fawr i lenwi’r gofod efo peintiadau hudolus, amrywiol eu maint fydd gobeithio yn mynd â’r ymwelwyr i fyd arall, a gobeithiaf y bydd yr arddangosfa yn ‘lle i enaid gael llonydd’.

Mae Oriel Môn yn agos iawn at fy nghalon gan ei bod wedi ei lleoli ond tafliad carreg o fy nghartref a'm stiwdio yn Rhosmeirch, ac yn rhywle rwy'n ei fynychu'n aml ers yn ifanc iawn. Mae hefyd yn oriel uchel iawn ei pharch yng Nghymru a braint o’r mwyaf fydd cael arddangos yno.

Mae’r oriel yn cynnig Cynllun Casglu (benthyciad di-log dros 6 neu 12 mis i’ch helpu i bryny celf cyfoes yng Nghymru. Mae’n gynllun arbennig a gwerthfawr iawn sydd wedi galluogi nifer o fy nghwsmeriaid i brynu llun gwreiddiol.

 

Diolch o galon am eich cefnogaeth y flwyddyn yma.

Lisa

 

 

I'm so excited to have an exhibition at Oriel Môn. Thank you so much to everyone who came to the opening on 7.03.20, it was an unforgettable day. The exhibition will continue when Oriel Môn reopens.

Since graduating from Wimbledon College of Art (UAL) and gaining confidence in my artwork, exhibiting at Oriel Môn has been my ultimate dream and goal for me to work towards. I was ecstatic when I received the invitation to exhibit at the gallery. I’m very much looking forward to filling the space with alluring paintings of various sizes, which will hopefully take the viewers to another world, and I hope the exhibition will be ‘a place for the soul to find peace.’

Oriel Môn is very close to my heart as it is only a stone's throw away from my home and studio in Rhosmeirch and a place where I frequently visit ever since I can remember. It’s also one of Wales’ most prestigious galleries, and it will be a privilege to exhibit there.

The gallery offers the ‘Collector Plan Scheme’ (an interest free loan over 6 or 12 months to help you buy contemporary art in Wales.) The scheme is fantastic and has enabled a number of my customers to buy an original painting.

 

Thank you so much for your support this year.

Lisa

ARTIST BIO

Rwyn artist o Ynys Môn sy'n peintio tirluniau haniaethol wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd Eryri. Ers graddio o goleg Celf Wimbleon yn 2013, dwi wedi arddangos fy ngwaith mewn arddangosfeydd unigol a sioeau grwp - yn cynnwys sioeau ym Mharis, Rhufain a Llundain. Am ymholiadau gwaith gwreiddiol, prints a chomisiynau, cysylltwch â lisa.e.taylor@hotmail.com
 
I'm an artist based in Anglesey who paints abstract landscapes inspired by Snowdonia. Since graduating from Wimbledon College of Art in 2013, I've exhibited my work in solo exhibitions and group shows, including shows in Paris, Rome and London. For original works, prints and commission enquiries, please contact lisa.e.taylor@hotmail.com

66228583_1034193230103948_71811561131343

RHWNG II OLAU/
BETWEEN II LIGHTS

25.01.19 - 6.04.20

Film by
Sion Bryn Evans

 

INSTAGRAM

 
 

ARDDANGOSFEYDD I DDOD
UPCOMING EXHIBITIONS

SIOE UNIGOL/SOLO SHOW
ORIEL PLAS GLYN Y WEDDW, LLANBEDROG

28.03.21-9.05.21

 

©2019 by Lisa Eurgain Taylor. Proudly created with Wix.com