Hyfrydle 1.3m x 50cm.jpg

CYFRINACHAU'R MYNYDDOEDD

Mae fy mheintiadau yn bodoli rhywle rhwng realiti a ffantasi. Llefydd dychmygol, arallfydol a hudol ydynt, ond sydd wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd trawiadol Eryri.


Mae’r paentiadau wedi eu gosod yn y gorffennol pell - heb lwybrau, heb beilonau na phresenoldeb dynioliaeth. Ceisiaf greu naws heddychlon a thawel mewn byd nas cyffyrddwyd gan weithredoedd Dyn.


Mae nhw’n beintiadau gobeithiol mewn byd sydd bellach mor ansicr ac yn lle di-gariad ar adegau. Pwysleisiaf y pwysigrwydd i beidio â chymryd harddwch ein tirlun yn ganiataol, ac i amddiffyn byd natur ar bob cyfrif.


Mae’r cysgodion yn awgrymu ein bod ni bron yn y tywyllwch gyda phroblemau’r byd cyfoes yn ymddangos yn eithaf difrifol. Ond, gwelir y goleuni yn treiddio’n bwerus drwy’r awyr, sy’n cynrychioli y gobaith ein bod ni fel pobl am agor ein llygaid, a chymryd gofal o’r byd a’n gilydd cyn iddi fynd rhy hwyr.

Mae’r tywyllwch hefyd yn cyfleu pethau anodd sydd yn amlygu eu hunain mewn bywyd, ond mae cyferbyniad cryf y lliwiau ysgafn yn dangos bod goleuni tu ôl i bob cwmwl a niwl.

Rwy’n cyfuno dau dechneg i gydfynd â‘r elfen o ddeuoliaeth sydd i’r lluniau, sef printio leino a pheintio gyda brws. Mae’r gwead creigiog sy’n cael ei greu gan y leino yn cyferbynnu gyda meddalwch y brws yn y cefndir. Mae defnyddio’r ddau dechneg yma hefyd yn cyfleu y ddeuoliaeth ieithyddol sydd i mi o fod yn ddwyieithog.


Mae’r tirluniau yn llefydd pur a hudolus. Rwyn gobeithio bod yr arddangosfa yn rhywle i bobol gael dianc iddo o’r byd sydd ohoni heddiw, ac yn ysbrydoli’r gwylwyr i ganolbwyntio ar y goleuni.Lisa Eurgain Taylor, 2019

 

THE SECRETS OF THE MOUNTAINS

My work exists somewhere between reality and fantasy. They are imaginary, otherworldly and mystic places, but have been inspired by the striking mountains of Snowdonia.

The paintings are set in the distant past – where there are no roads or pylons, and no sign of humanity.  I have attempted to create a peaceful and calm atmosphere in a world untouched by Man.


They are hopeful paintings in a world that has become so uncertain and that can be cruel at times. I stress the importance of not taking our beautiful landscape for granted, and that the natural world should be protected at all costs.


The shadows suggest that we are almost in the darkness with the issues of the modern world appearing to be serious.

However, the light penetrates intensely through the skies, which conveys the hope that we as people will open our eyes, and will take good care of the earth and of each other before it’s too late.


The darkness also conveys the more difficult aspects of life, but the brighter colours, in marked contrast, show that there is light to be found behind every cloud or murkiness.


I have combined two techniques in line with the duality of the paintings, namely lino printing and brush painting. The craggy texture created by the lino contrasts with the gentleness of brush strokes in the background. 

These landscapes are of pure and alluring places. I hope they allow people to escape from today’s intense world, and inspire the viewers to concentrate on the light.

                                              

Lisa Eurgain Taylor 2019